ἑπτά 
七 seven (88, heptagon = 七角形)
(Indeclinable;參看 數字表)

 例句 
啟1:4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ.
John to the seven churches in Asia. (約翰致亞西亞的七教會)

Mark 8:5 πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν· ἑπτά.
How many loaves do you have? So they said, Seven.
(你們有多少餅?他們說,七個)