ὁδός, ἡ, -οῦ 
道路 way, road, journey, conduct (οδο-, 101)

 例句 
約14:6 ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή.
I am the way and the truth and the life.
(我是道路、真理、生命)

路18:35 τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν.
A certain blind (man) was sitting beside the road begging.
(有一個瞎子坐在路旁討飯)

林前4:17 ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ.
who will remind you my ways in Christ.
(他必題醒你們,我在基督裡怎樣行事)