ὅτε 
(連接詞)當⋯時 when (103)

 例句 
約19:30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται.
Therefore when Jesus received the vinegar, he said, It has been finished.
(耶穌嘗了那醋,就說,成了)
(:ὅτε指出,耶穌何時說「成了」?在祂嘗那醋時)

約9:4 ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι.
Night is coming when no one is able to work.
(黑夜將到,那時沒有人能作工)
(:ὅτε解釋何謂黑夜將至?就是沒有人能作工時)