οὕτως 
(副詞)如此、這樣 thus, so, in this manner (208)

 例句 
約3:16 οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον.
For God so loved the world. (因為神如此愛世人)

林前7:7 ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.
one in this way, another in that way. (一個是這樣,一個是那樣)

林後10:7 καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτως καὶ ἡμεῖς.
Just as he (is) Christ's, in this way also (are) we.
(正如他如何屬基督,我們也如何[屬基督])
(注意:οὕτως常與καθὼς合用,指出「這樣」是怎樣?是「如同」那樣)