Ἰερουσαλήμ, ἡ 
耶路撒冷 Jerusalem (77) (Indeclinable)
這是這城的希伯來文譯音,另一字 Ἱεροσόλυμα 則是她的希臘文名稱。

 例句 
路2:43 ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ.
Jesus the boy remained behind in Jerusalem.
(孩童耶穌仍留在耶路撒冷)

徒1:8 καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ
καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς
.
And you shall be my witnesses in both Jerusalem,
and in all Judea and Samaria, and till the last (place) of the earth.
(你們要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極、作我的見證)

 同根字 
Ἱεροσόλυμα