κεφαλή, ἡ, -ης 
頭 head (κεφαλη-, 75, hydrocephalus = 腦水腫)

 例句 
路12:7 ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται.
But even all the hairs of your head have been numbered.
(就是你們的頭髮也都被數過了)

弗5:23 ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας.
Because a husband is the head of the wife, as also Christ (is) the head of the church.
(因為丈夫是妻子的頭,如同基督是教會的頭)