μακάριος, -ια, -ιον 
有福的 blessed, happy (μακαριο/α-, 50)
(八福每句皆是這個字起頭,參八福朗讀練習)

 例句 
太5:3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι.
Blessed (are) the poor in spirit. (虛心的人有福了)

太16:17 μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ.
You are blessed, Simon Bar-Jonah. (西門巴約拿,你是有福的)

 同根字 
μακαρίζω, μακαρισμός