μέγας, μεγάλη, μέγα 
大 large, great (μεγαλο/η-, μεγα-, 243, megaphone = 擴音器)
(參看 不規則的2-1-2形容詞詞形變化表)

 例句 
太22:38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή.
This is the great and first commandment.
(這是又大又首要的誡命)

提前3:16 μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον.
Great is the mystery of godliness. (大哉,敬虔的奧祕)

 同根字 μεγαλύνω