πλοῖον, τό, -ου 
船 ship, boat (πλοιο-, 68)

 例句 
路5:3 ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους.
He began teaching the crowd from the boat.
(祂從船上教訓眾人)

太4:22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
They immediately, after leaving the boat and their father, followed him.
(他們立刻捨了船、別了父親、跟從祂)

 同根字 
πλοιάριον, πλόος, πλέω