πολύς, πολλή, πολύ 
多 much, many (πολλο/η-, πολυ-, 416, polygamy = 一夫多妻制)
(參看 不規則的2-1-2形容詞 詞形變化表)

 例句 
太5:12 ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Your reward (is) great in heaven.
(你們在天上的賞賜是大的)

可10:45 δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
To give his life as a ransom for many. (要捨命作多人的贖價)