πῶς 
(副詞)如何 how? how! (103) (參看疑問詞)

 例句 
林前15:35 Ἀλλὰ ἐρεῖ τις· πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί;
But someone will say, How are the dead raised?
(但有人要說,死人怎麼復活呢)

路8:18 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε.
Therefore see how you hear. (所以你們應當小心怎樣聽)

可10:24 τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
Children, how difficult it is to enter the kingdom of God!
(小子,要進神國是何等難哪)

 同根字 
πως, ὅπως