ψυχή, ἡ, -ῆς 
魂、性命 soul, life (ψυχη-, 103, psychology = 心理學)

 例句 
帖前5:23 καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα.
And may your whole spirit and soul and body be kept.
(又願你們全人的靈、魂、身子都得蒙保守)

路1:46 Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον.
My soul magnifies the Lord. (我心尊主為大)

約10:11 ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων.
The good shepherd lays down his life for the sheep.
(好牧人為羊捨命)