ῥῆμα, τό, -ματος 
話、事 word, saying, matter (ρηματ-, 68)

 例句 
約6:68 Κύριε, πρός τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις.
Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life.
(主阿,祢有永生之道,我們還歸從誰呢)

路9:45 καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου.
And they were afraid to ask him about this saying.
(他們也不敢問這話的意思)

徒5:32 καὶ ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων.
And we are witnesses of these things. (我們是這些事的見證)