τε 
(連接詞)及 and (so), so (215) Postpositive

 例句 
Acts 16:13a τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης.
And in the day of Sabbaths we went-forth outside of the gate.
(當安息日時,我們出城門)

Acts 15:32 Ἰούδας τε καὶ Σιλᾶς καὶ αὐτοὶ προφῆται ὄντες.
Both Judas and Silas, being also prophets themselves.
(猶大和西拉也都是先知)
(注意:τε與καὶ合用,意思與καὶ…καὶ一樣,參連接詞講義)