θρόνος, ὁ, -ου 
寶座 throne (θρονο-, 62)

 例句 
啟21:3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου.
And I heard a great voice from the throne.
(我聽見有大聲音從寶座出來)

徒7:49 ὁ οὐρανός μοι θρόνος, ἡ δὲ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου.
The heaven (is) a throne for me, and the earth a footstool for my feet.
(天是我的座位,地是我的腳凳)