ἀποκρίνομαι 
回答 I answer (απο + κριν-, 231)
-, ἀπεκρινμην, -, -, ἀπεκρίθην

 例句 
約18:22 οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;
Are you answering the high priest in this way?
(你這樣回答大祭司嗎)

約12:23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων·
ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
.
Now Jesus answers to them saying,
The hour has come that the Son of Man would be glorified.
(耶穌說,人子得榮耀的時候到了)
(注意:有時受希伯來文影響,ἀποκρίνομαι並無“回答”的意思,僅表達“接下去說”)

 同根字 
κρίνω, ἀπόκρισις