δεῖ 
必須 it is necessary (101)
(這個動詞的主詞一定是第三人稱單數中性)
未完成式:ἔδει,不定詞:δεῖν,假設語氣:δέῃ

 例句 
約3:7 δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.
It is nessary for you to be born again. (你們必須重生)
(:主詞是不定詞片語「你們被重生」,故直譯是:你們被重生是必須的)

徒17:3 τὸν χριστὸν ἔδει παθεῖν.
it was necessary for Christ to suffer.
(基督必須受害) (直譯:基督受害是必須的)