δύναμαι 
能夠 I am able, am powerful (δυν/δυνα-, 210)
δυνσομαι, -, -, -, δυνθην, (δυνμην)

 例句 
可1:40 ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.
If you would, you are able to cleanse me. (你若肯,必能叫我潔淨了)
(注意這裡現在式第二人稱單數是δύνασαι)

可9:22 ἀλλ᾿ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν.
But if you are able to do anything, help us. (但你若能作甚麼,請幫助我們)
(注意這裡現在式第二人稱單數是δύνῃ)

 同根字 
δύναμις, δυνατός