ἔρχομαι 
來、去 I come, go (ερχ/ελευθ-, 634)
ἐλεύσομαι, λθον, ἐλήλυθα, -, -, (ρχμην)

 例句 
約3:20 οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς.
He does not come toward the light. (他不來就光)

約14:6 οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ.
No one goes to the Father except through me.
(除非藉著我,沒有人能到父那裡去)

 同根字 
ἀπέρχομαι, διέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἐπέρχομαι, κατέρχομαι,
παρέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνέρχομαι