ὡς 
(連接詞)如同、當、如何 as, like, when, that, how;(副詞)大約 about, approximately (504)

 例句 
啓16:15 Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης.
Behold! I am coming like a thief. (看哪,我來像賊一樣)

約11:20 ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ.
So Martha, as she heard that Jesus was coming, went to meet him.
(當馬大聽見耶穌來了,就去迎接祂)

腓1:8 μάρτυς γάρ μου ὁ θεός ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς.
For God (is) my witness how I long for you all.
(我如何渴念你們眾人,神是我的見證)

徒4:4 ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε.
The number of the men came to about five thousand. (男丁數目約有五千)