ὅστις, ἥτις, ὅτι 
(不定關係代名詞)whoever, whichever, whatever (ος + τις, 153)
(參看詞形變化表)

 例句 
太5:39 ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην.
Whoever strikes you on your right cheek, turn to him also the other (cheek).
(有人打你的右臉,連左臉也轉過來由他打)

腓3:7 Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.
But whatever was gain to me, these things I have counted loss for the sake of Christ.
(只是我先前以為與我有益的,我現在因基督都當作有損的)