νύξ, ἡ, νυκτός 
(名詞)夜晚 night (νυκτ-, 61)
(參看詞形變化表)

 例句 
約3:2 οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς.
This (man) came toward him at night.
(這人夜裡來見耶穌)

可14:30 σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ … τρίς με ἀπαρνήσῃ.
Today, on this night, you will deny me thrice.
(就在今天夜裡,你將三次不認我)