πορεύομαι 
去、行 I go, proceed, live (πορευ-, 153)
πορεύσομαι, -, -, πεπόρευμαι, πορεύθην, (πορευμην)

 例句 
太8:9 καὶ λέγω τούτῳ· πορεύθητι, καὶ πορεύεται.
And I say to this one, Go, and he goes.
(我對這個說,去,他就去)

詩23:4 ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου.
For even if I should journey in the midst of the shadow of death.
(即使我行在死蔭的幽谷當中)

徒9:31 πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου.
Living in the fear of the Lord. (存著敬畏主的心過生活)

 同根字 
διαπορεύομαι, εἰσπορεύομαι, ἐκπορεύομαι, παραπορεύομαι