συνάγω 
聚集 I gather together (συν + αγ-, 59, synagogue = 會堂)
συνξω, συνγαγον, -, συνγμαι, συνχθην

 例句 
太25:32 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη.
And all the nations will be gathered before him.
(萬民都要聚集在祂面前)

太25:35 ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με.
I was a stranger and you took me in.
(我作客旅,你們就收留我)

 同根字 
ἄγω, ἐπισυνάγω, συναγωγή