τόπος, ὁ, -ου 
(名詞)地方 place, location (τοπο-, 94, topography = 地形圖)

 例句 
太7:33 ὁ γὰρ τόπος ἐφ᾿ ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.
For the place on which you are standing is holy ground.
(因為你所站之地是聖地)

弗4:27 μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ.
Nor give an opportunity to the Devil.
(也不可給魔鬼留地步)