ἀγαπάω 
愛 I love, cherish (αγαπα-, 143)
ἀγαπσω, γάπησα, γάπηκα, γάπημαι, γαπθην

 例句 
約壹4:19 ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.
We love, because He first loved us.
(我們愛,因為神先愛我們)

可12:30 ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου.
You shall love the Lord your God. (你要愛主你的神)

 同根字 
ἀγάπη, ἀγαπητός