δαιμόνιον, τό, -ου 
鬼 demon (δαιμονιο-, 63)

 例句 
路10:17 Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου.
Lord, even the demons are subjected to us in your name.
(主啊,因祢的名,甚至鬼也服了我們)

徒17:18 οἱ δέ· ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι.
But others (said), He seems to be a proclaimer of strange deities.
(有的說,他似乎是傳說外邦鬼神的)

 同根字 
δαιμονίζομαι