ὅταν 
(連接詞)何時 whenever (123, ὅτε + ἄν 兩字綴合)

 例句 
林後12:10 ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.
For whenever I would be weak, then I am strong.
(因我何時軟弱,何時就剛強了)

約16:21 ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως.
But when the child would be born, she no longer remembers the anguish.
(可是一旦孩子生下,她就不再記得那痛)