καλέω 
呼召、稱、邀請 I call, name, invite (καλεϝ-, 148)
καλέσω, κάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, κλήθην, (κάλουν)

 例句 
羅8:30 οὓς δὲ προώρισεν, τούτους καὶ ἐκάλεσεν.
But (those) whom He predestined, these also He called.
(祂豫先所定下的人,又召他們來)

太1:23 καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ.
And they will call his name Emmanuel. (人們要稱他的名為以馬內利)

路14:16 ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλοὺς.
A certain man did a big supper, and he invited many people.
(有一人擺設大筵席,請了許多人)

 同根字 
ἐγκαλέω, ἐπικαλέω, παρακαλέω, προσκαλέομαι, συγκαλέω, ἐκκλησία, κλῆσις, κλητός