λαλέω 
說 I speak, say (λαλε-, 296)
λαλσω, λάλησα, λελάληκα, λελάλημαι, λαλθην, (λάλουν)

 例句 
來11:4 καὶ δι᾿ αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ.
And through it (i.e. his faith), though dead, he is still speaking.
(他雖然死了,卻藉著信仍舊說話)

徒19:6 ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον.
They began both speaking in tongues and prophesying.
(他們就說方言、又說豫言)

 同根字 
καταλαλέω, προσλαλέω, συλλαλέω, λαλιά