οἶδα 
知道 I know, understand (ειδ-, 318)
εἰδσω, δειν, -, -, -
(參看 詞形變化表)
οἶδα在詞形上其實是第二完成式,但是在用法上是當現在式來用。
它的“過去式”其實是第二過去完成式,用法上則相當於未完成式。

 例句 
約4:42 οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου.
We know that this is truly the savior of the world.
(我們知道這真是救世主)

路23:34 πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.
Father, forgive them, for they do not know what they are doing.
(父啊,赦免他們,因為他們所作的、他們不曉得)