πλείων, πλεῖον 
更多的 larger, more (πλειον-, 55, πολύς的比較級, pleonasm = 贅語)
(中性亦有拼成 πλέον) (參看3-3形容詞詞形變化表)
  正常級    比較級    最高級  
πολύςπλείωνπλεῖστος
多 much更多 more最多 most

 例句 
太21:36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων.
Again he sent other slaves, more than the first.
(主人又打發別的僕人去,比先前更多)

路7:42 τίς οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν;
Therefore, which of them will love him more?
(這兩個人哪一個將更愛他呢)

 同根字 
πλεονάζω, πλεονεκτέω, πλεονεξία