πληρόω 
充滿、完成、應驗 I fill, complete, fulfill (πληρο-, 86)
πληρσω, πλήρωσα, πεπλήρωκα, πεπλήρωμαι, πληρθην, (πλήρουν)

 例句 
羅15:13 Ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης.
May the God of hope fill you with all joy and peace.
(但願盼望之神用所有的喜樂平安充滿你們)
注意:「充滿」的內容是用所有格表達 (參《所有格的用法》A.7)。
這裡πληρώσαι是πληρόω的祈願語氣第三人稱單數「但願祂充滿」;
充滿的受詞是受格ὑμᾶς,你們;充滿的內容是所有格χαρᾶς καὶ εἰρήνης,喜樂與平安

太5:17 οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι.
I did not come to destroy but to fulfill. (我來不是要廢掉,而是要完成)

太2:23 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν.
so that the thing said through the prophets might be fulfilled.
(這是要應驗先知所說的話)

 同根字 
ἀναπληρόω, πλήρωμα, πλήρης