ποιέω 
做、行 I do, make (ποιε-, 568, poem = [所做的]詩)
ποισω, ποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ποιθην, (ποίουν)

 例句 
路20:2 ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς;
By what kind of authority are you doing these things?
(你仗著甚麼權柄作這些事)

約壹3:4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν ποιεῖ.
Everyone doing sin also does lawlessness. (凡犯罪的就是違法)

太7:18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν.
A good tree is not able to make bad fruits. (好樹不能結壞果子)
(注意:ποιέω翻譯可以靈活,太7:18“做出果子”→“結果子”,
約壹3:4“行出罪”→“犯罪”,“行出不法”→“違法”)

 同根字 
ζῳοποιέω, ποίημα, ποιητής