τηρέω 
遵守、保守 I keep, guard, observe (τηρε-, 70)
τηρσω, τήρησα, τετήρηκα, τετήρημαι, τηρθην, (τήρουν)

 例句 
提後4:7 τὴν πίστιν τετήρηκα.
I have kept the faith. (所信的道我已經守住了)

啟3:10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου,
κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ
.
Because you kept my word of endurance, I will also keep you from the hour of trial.
(你既遵守我忍耐的道,我也將保守你免去試煉)
(注意這裡的字詞遊戲:“你遵守我⋯我保守你⋯”)

 同根字 
διατηρέω, παρατηρέω, τήρησις