ζητέω 
尋求 I seek, desire, try to obtain (ζητε-, 117)
ζητσω, ζήτησα, -, -, ζητθην, (ζήτουν)

 例句 
路11:9 ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε.
Seek, and you will find. (你們尋求就尋見)

徒10:21 Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε.
Behold, I am whom you are seeking. (看哪,我就是你們所找的人)

約7:1 ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι.
The Jews were seeking to kill him. (猶太人想要殺他)

 同根字 
ἐκζητέω, ἐπιζητέω, συζητέω, ζήτημα, ζήτησις