βασιλεύς, ὁ, -έως 
王 king (βασιλεϝ-, 115)
字幹結尾的ϝ碰到母音就被省略,碰到子音就用υ取代 (參看詞形變化表)

 例句 
啟17:14 κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων.
He is Lord of lords and King of kings. (祂是萬主之主、萬王之王)

約19:15 ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα.
The high priests answered, We do not have a king except Caesar.
(祭司長回答說,除了該撒,我們沒有王)

 同根字 
βασιλεία, βασιλεύω, βασίλειος, βασιλικός