ἔτι 
(副詞)仍、還、甚至 still, yet, even (93)

 例句 
來6:2 οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν αὐτῇ;
We who died to sin – how shall we still live in it?
(我們在罪上死了的人、豈可仍在罪中活著呢)

啟9:12 ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα.
Behold, after these things, two woes are yet to come.
(看哪,這些事之後還有兩個災禍要來)

路1:15 πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
He will be filled of the Holy Spirit even from his mother's womb.
(甚至從母腹時,他就將被聖靈充滿)