γεννάω 
生(產) I beget, give birth to, produce (γεννα-, 97)
γεννσω, γέννησα, γεγέννηκα, γεγέννημαι, γεννθην

 例句 
太1:2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ.
Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacab.
(亞伯拉罕生以撒,以撒生雅各)

約3:3 ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
Unless someone would be born again, he is not able to see the kingdom of God.
(人若不重生,就不能見神的國)

 同根字 
γενεά, γένος, γένεσις, γένημα, συγγενής, μονογενής, γονεύς