ὅλος, -η, -ον 
(形容詞)整個 whole, complete;(副詞)完全 entirely
(ολο/η-, 109, holistic = 全人的)

 例句 
約4:53 ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη.
He, and his whole house, believed. (他自己和全家都信了)

徒7:10 κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ ἐφ᾿ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ.
He appointed him ruling over Egypt and over his whole house.
(法老派他治理埃及和他的全家)
(注意:ὅλος當修飾用法時,可以放修飾詞之前,如徒7:10,
或修飾詞之後,如約4:53,但都沒有冠詞,與正規的修飾句型不同)

約13:10 ἔστιν καθαρὸς ὅλος.
He is clean entirely. (他就完全乾淨了)