Ἰουδαία, ἡ, -ας 
猶太(地) Judea (Ιουδαια-, 43)

 例句 
約4:3 ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
He left Judea and departed again into Galilee.
(他就離了猶太、又往加利利去)

徒21:10 κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἅγαβος.
A certain prophet by the name Agabus came down from Judea.
(有一個先知、名叫亞迦布、從猶太下來)

 同根字 Ἰουδαῖος