Ἰουδαῖος, -αία, -αῖον 
(形容詞)猶太的 Jewish;(名詞)猶太人 Jew (Ιουδαιο/α-, 195)

 例句 
林前9:20 καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος.
And to the Jews I became like a Jew. (向猶太人、我就作猶太人)

徒22:3 ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας
I am a Jewish man, having been born in Tarsus of Cilicia…
(我是猶太男子,生在基利家的大數⋯)

 同根字 Ἰουδαία