Ἰσραήλ, ὁ 
以色列 Israel (68) (Indeclinable)

 例句 
可12:29 ἄκουε, Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν.
Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one.
(以色列阿,你要聽:主我們的神,主是獨一的)

徒13:23 ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν.
He brought to Israel a savior, Jesus.
(神為以色列人帶來一位救主,就是耶穌)