καρπός, ὁ, -οῦ 
果子、收成 fruit, crop, result (καρπο-, 66)

 例句 
加5:22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη χαρὰ εἰρήνη
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience…
(聖靈所結的果子就是仁愛、喜樂、和平⋯)

雅5:7 ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς.
Behold the farmer awaits the precious crop of the earth.
(看哪,農夫忍耐等候地裡寶貴的出產)