κρίνω 
審判、定罪、決定 I judge, decide, prefer (κριν-, 114, critic = 評審)
κριν, κρινα, κέκρικα, κέκριμαι, κρίθην, (κρινον)
(流音動詞,但是字幹中的ν在4pp, 5pp, 6pp中都失去了)

 例句 
來10:30 κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ.
The Lord will judge His people. (主將審判祂的百姓)

路19:22 ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε.
Out of your mouth I shall judge you, o evil servant.
(你這惡僕,我要憑你的口、定你的罪)

羅14:13 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον.
Therefore let us not judge one another any longer. But rather determine this.
(所以我們不可再彼此論斷.寧可定意⋯)
(注意:第一個κρίνω表達「論斷」,第二個「決定」)

 同根字 
ἀνακρίνω, ἀποκρίνομαι, διακρίνω, κατακρίνω, κρίμα, κρίσις, κριτής