μείζων, μεῖζον 
更大的 greater (μειζον-, 48, μέγας的比較級) [3-3]

 例句 
約13:16 οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
A slave is not greater than his master. (僕人不大於主人)

約1:50 μείζω τούτων ὄψῃ.
You will see greater things than these.
(你將要看見比這些更大的事)

太20:31 οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν.
But they called out louder. (他們卻越發喊著)
(注意:這裡中性受格μεῖζον當副詞用)