μένω 
留、住 I remain, live (μεν-, 118)
μεν, μεινα, μεμένηκα, -, -, (μενον)

 例句 
約15:4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
Remain in me, and I (will remain) in you.
(你們要留在我裡面,我就也留在你們裡面)

路8:27 καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν.
And he was not living in a house but among the tombs.
(他不住房子,只住在墳塋裡)

林前13:13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα.
But now remains faith, hope, love, these three things.
(如今常存的有信、望、愛、這三樣)

 同根字 
διαμένω, ἐμμένω, ἐπιμένω, παραμένω, προσμένω, ὑπομένω, μονή