προσκυνέω 
敬拜 I worship (προσ + κυνε-, 60)
προσκυνσω, προσεκύνησα, -, -, -, (προσεκύνουν)

 例句 
太4:9-10 9ταῦτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
10τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· …κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
.
I shall give all these things to you, if you would, falling, worship me.
Then Jesus says to him, … You shall worship the Lord your God and you shall serve only Him.
(你若俯伏拜我,我就把這一切都賜給你。耶穌說⋯當拜主你的神,單要事奉祂。)
(注意προσκυνέω的受詞可以是受格、也可以是與格。
例如第9節「你若拜我」,「我」是與格,而第10節「當拜主」,「主」是受格。)

徒10:25 ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν.
Cornelius, falling at his feet, worshipped (him).
(哥尼流就俯伏在他腳前拜[他])