ζάω 
活、得生 I live (ζα/ζη-, 140)
ζσω, ζησα, -, -, -, (ζων)
(字幹本是ζα-,但現在式彷彿字幹是ζη-ζῶ, ζῇς, ζῇ, ζῶμεν, ζῆτε, ζῶσιν)

 例句 
加2:20 ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός.
But no longer I live, but Christ lives in me.
(現在活著的不再是我,乃是基督在我裡面活著)

羅1:17 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.
But the righteous will live by faith. (義人必因信得生)
(注意:ζάω的未來式常用關身,但意思與主動並無差異)

 同根字 
ζωή, ζῳοποιέω, ἀναζάω, συζάω