αἴρω 
拿起、除去 I raise, take up, take away (αρ-, 101)
ἀρ, ρα, ρκα, ρμαι, ρθην

 例句 
約20:15 εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.
Say to me where you put him, and I shall take him.
(請告訴我,你把他放在那裡,我便去取他)

約11:41 ἦραν οὖν τὸν λίθον. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν...
So they took away the stone. Now Jesus raised the eyes upwards and said...
(他們就把石頭挪開.耶穌舉目向上說⋯)
(注意這句的兩個αἴρω用法,前者表達“拿開”,後者表達“舉起”)

約19:15 ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν.
So those men shouted, Away, away (with him)! Crucify him!
(那些人就喊,除掉他、除掉他、釘他十字架)

 同根字 
ἀπαίρω, ἐξαίρω, ἐπαίρω, καθαίρω, μεταίρω, συναίρω, ὑπεραίρω